Regulamin dokonywania zakupów


I Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w dalszych punktach jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to KDS TEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Warszawa, kod pocztowy: 02-672 ul. DOMANIEWSKA, nr 17/19, lok. 133, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667039, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5213866364, REGON: 383380359.
b) Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
c) Strona Internetowa – rozumie się przez to stronę internetową www.camicetta.pl
2. Niniejszy regulamin porządkuje ogólne zasady zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej.
3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są produktami personalizowanymi. Zastosowanie ma tutaj ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w szczególności art. 38 tej ustawy.

II Zapytanie ofertowe

a) Zapytanie ofertowe można złożyć:
b) wypełniając formularz kontaktowy umieszczony w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej,
c) kontaktując się za pośrednictwem adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub innego w domenie Strony Internetowej,
dzwoniąc na podany na Stronie Internetowej numer telefonu.
2. Sprzedający przyjmuje zapytanie ofertowe i przedstawia ofertę.
3. Sprzedający przesyła Kupującemu pokazowe produkty.
3.1. Koszty transportu produktów pokazowych ponosi Sprzedający.
3.2. Kupujący jest zobowiązany zwrócić produkty pokazowe w stanie nienaruszonym na wezwanie Sprzedającego lub we wcześniej umówionym terminie.
3.3. W przypadku zniszczenia produktów pokazowych z winy Kupującego Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego pokrycia kosztów przywrócenia produktów pokazowych do stanu pierwotnego.

III Zamówienia

1. Zamówienia składa się za pośrednictwem arkuszy zamówień przygotowanych przez Sprzedającego i przekazanych Kupującemu.
2. Zamówienie następuje w momencie przesłania i potwierdzenia poprawności przesłanego arkusza zamówienia przez Kupującego.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia gotowych produktów Kupującemu w terminie 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia i uregulowania należności przez Kupującego.
3.1. W sytuacjach losowych termin ten może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o zmianie terminu realizacji zamówienia.

IV Płatności

1. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za zamówione produkty niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że strony ustalą inaczej.
2. Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedający rozpoczyna proces produkcji i personalizacji produktów.

V Dostawa

1. Gotowe produkty są dostarczane na wskazany przez Kupującego adres na koszt Sprzedającego.

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2018.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
3. Strony zobowiązują się dołożyć starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z usługami świadczonymi przez Sprzedającego.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sądy powszechne.